Kontakt

Email

©2023 by Dr. Mark. Proudly created with Wix.com

REGULAMIN SEKCJI PSÓW EDUKACYJNYCH I TERAPEUTYCZNYCH

§ 1

 

 

Regulamin Sekcji Psów Edukacyjnych I Terapeutycznych przy Polskim Klubie Kynologicznym wprowadza się na podstawie § 10 pkt 3oraz § 8 pkt 7 Statutu Polskiego Klubu Kynologicznego, zwanego dalej PKK

 

 

§ 2

 

 

1.  Sekcja Psów Edukacyjnych i Terapeutycznych przy Polskim Klubie Kynologicznym jest organem wewnętrznym, może być powołana i rozwiązana przez Zarząd Główny PKK ( zwany dalej Z.G. PKK) na zasadach ogólnych określonych w Statucie PKK.

2. Powołana Sekcja podlega Zarządowi Głównemu PKK i nie posiada osobowości prawnej.

3. Zarząd Główny  PKK zatwierdza regulaminy, cele i program działania oraz Władze Sekcji Psów Edukacyjnych i Terapeutycznych przy PKK

4. Po powołaniu Sekcji Psów  przez Zarząd Główny PKK informacja ta zostaje ogłoszona na stronie internetowej PKK.

 

 

 

 

§ 3

 

1. Sekcja Psów finansuje się samodzielnie ze składek swoich członków oraz innych wpływów uzyskanych podczas swojej działalności, w tym środków pozyskanych od sponsorów i darczyńców.

2.Sekcja Psów  może  powoływać  oddziały terytorialne, podlegające Zarządowi Klubu.

 

 

 

§ 4

 

 

Cele Sekcji Psów Edukacyjnych-Terapeutycznych

 

 

1.  Celem Sekcji Psów jest :

a) propagowanie psów specjalnych pracujących dla dobra człowieka jako dogoterapeuci/ kynoterapeuci, szeroko pojęta edukacja, dogo/kynoterapia oraz praca psów specjalnych terapeutycznych

b)stworzenie bazy przewodników psów specjalnych.

c)  stworzenie bazy danych psów pracujących: edukacyjnych, terapeutycznych i specjalistycznych

d) wydawanie dokumentów potwierdzających zakończone szkolenie przewodnika i psa specjalnego.

e)   nadzór nad szkoleniem i specjalizacją przewodników i psów.

f)współpraca z organizacjami zagranicznymi i krajowymi,  które zajmują się podobnymi zadaniami oraz pracą związaną z promocją psów specjalnych

g) organizowanie wykładów dla hodowców, kadry nauczycielskiej, rad pedagogicznych oraz zarządów placówek edukacyjnych i opiekuńczych a także innych klubów kynologicznych

h) organizowanie pokazów związanych z pracą przewodników oraz psów specjalnych Sekcji

I)podejmowanie i przekazywanie  Z.G.  PKK  uchwał dotyczących  Sekcji w celu          weryfikacji ich pod kątem zgodności z przepisami Klubu.

 

 

 

§ 5

 

 

Członkowie Sekcji

 

 

 

1. Członkiem Sekcji Psów może zostać każdy, kto jest członkiem PKK z aktualną opłaconą składką oraz:

 

a)posiada uprawnienia przewodnika psa specjalnego, pracował z psem specjalnym, posiada inne uprawnienia upowazniające go do pracy z psem specjalnym oraz zaliczy egzamin kwalifikacyjny PKK

b)  posiada psa specjalnego ze zdanymi egzaminami, potwierdzonymi odpowiednimi dokumentami oraz zaliczy egzamin kwalifikacyjnych PKK

c) rozpoczyna szkolenie na przewodnika psa specjalnego lub szkolenie psa specjalnego

d)  ma na bieżąco uregulowaną składkę członkowską Sekcji  niezależnie od składki członkowskiej w PKK lub innej organizacji kynologicznej .

e) osoby małoletnie w wieku od 16 do 18 lat mogą zostać członkiem Sekcji za    zgodą  rodziców lub opiekunów. 

 

 

 

2.  Rezygnacja z członkostwa  w Sekcji  może nastąpić z powodu:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Sekcji.

b) skreślenia z listy członków z powodu nieopłacania składki przez okres dłuższy        niż12 miesięcy.

c) śmierci.

d) nieprzestrzegania regulaminu Sekcji.

e) działania na szkodę Sekcji oraz Polskiego Klubu Kynologicznego. 

f)z powodu ustania członkostwa w PKK

 

 

§ 6

 

 

Władze Sekcji

 

1. Władzami Sekcji są:

a) Zgromadzenie Członków Sekcji

b) Zarząd Sekcji ( od 1 do 3 osób)

c)Komisja Rewizyjna ( 1 osoba)

 

 

 

&7

 

 

Zarząd Sekcji

 

 

1.Zarząd Sekcji kieruje działalnością Sekcji dbając o przestrzeganie prawideł dotyczących przewodników oraz psów specjalnych ich zgodności z obowiązującymi regulaminami, obowiązującymi standardami  i Kodeksem Etyki.

2.Składa corocznie sprawozdanie ze     swojej działalności na zgromadzeniu sprawozdawczym lub sprawozdawczo -    wyborczym.

a)  Przyjęcie sprawozdania jest równoznaczne z udzieleniem Zarządowi                                    absolutorium.

b) Sprawozdanie z działalności Sekcji jest przesyłane do Zarządu Głównego    PKK.

3.Posiedzenia Zarządu Sekcji odbywać się będą zgodnie z potrzebami, jednak nie rzadziej  niż 1 raz w roku.

 

 

&8

 

 

Pozostałe

 

 

1. Struktura terytorialna Sekcji jest ustalana i powoływana przez Sekcję na Zgromadzeniu Członków Sekcji i zatwierdzona przez Z.G. PKK.

2. Siedziba Klubu zostaje określona na pierwszym posiedzeniu Zarządu Klubu.

 

 

&9

 

Na pierwszym Zgromadzeniu Wyborczym władze Sekcji opracowują

            Regulamin Wewnętrzny Sekcji, który obowiązuje po zatwierdzeniu go przez      Z.G. PKK.

 

 

&10

 

 

Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Z.G. PKK.

 

 

 

&11

 

 

Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Z.G. PKK z dnia    28.09.2018

i wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia.

REGULAMIN WEWNĘTRZNY SEKCJI PSÓW EDUKACYJNYCH I TERAPEUTYCZNYCH PRZY POLSKIM KLUBIE KYNOLOGICZNYM

&1

 

 

Sekcja Psów Edukacyjnych i Terapeutycznych jest organem, powołanym przez Zarząd Główny Polskigo Klubu Kynologicznego (zwany dalej Z.G. PKK) w celu propagowania pracy z psem specjalnym, szeroko pojęta edukacja z udziełem psów, dogo/kynoterapiia, praca z psem specjalistycznym terapeutycznym, działanie charytatywne na rzecz potrzebujących.

 

&2

 

 

Sekcja jest organem wewnętrznym Z.G. PKK i nie posiada osobowości prawnej.

 

&3

 

 

Sekcja jest powoływana i rozwiązywana przez Z.G. PKK na podstawie statutu i regulaminów PKK.

Z.G. PKK  również ma prawo do zatwierdzania regulaminów Sekcji, jego programu, celów i Zarządu kierującego Sekcją

 

&4

 

 

Sekcją kieruje Przewodniczący powoływany przez walne zgromadzenie członków Sekcji oraz powoływany na wniosek przewodniczącego Sekcji vice przewodniczący, sekretarz  oraz skarbnik.

Członkowie Zarządu w liczbie 4 osób oraz komisja rewizyjna, jedna osoba, wybierana jest w drodze głosowania spośród członków zwykłych.

 

 

&5

 

 

Powołuje się Sekcję Psów Edukacyjnych i Terapeutycznych przy PKK w skład której wchodzić będą:

1. Przewodnik Promotor

2. Przewodnik Psa Specjalnego

3. Przewodnik Asystent (osoba przechodząca szkolenie pod okiem Przewodnika Promotora, chcąca przystąpić do egzaminów na Przewodnika Psa Specjalnego, przygotowanie pod okiem Promotora nie może trwać krócej niż rok i musi zakończyć się promocją, czyli pozytywną opinią promotora zezwalającą na przystąpienie do egzaminów)

4.  Młodzieżowy Przewodnik Asystent (osoba w wieku 16-18 lat, posiadająca specjalne zezwolenie rodziców, przechodząca szkolenie pod okiem Przewodnika Promotora chcąca przystąpić do egzaminów na Przewodnika Psa Specjalnego, przygotowanie pod okiem Promotora nie może trwać krócej niż rok i musi zakończyć się promocją, czyli pozytywną opinią promotora zezwalającą na przystąpienie do egzaminów)

 

Psy specjalne będą posiadły 3 etapy specjalizacji:

1 stopień Pies Edukacyjny

2 stopień Pies Terapeutyczny

3 stopień Pies Specjalistyczny

Oraz psy w trakcie szkolenia na psa specjalnego (szkolenie pod okiem Promotora nie może trwać krócej niż rok i musi zakończyć się promocją, czyli pozytywną opinią promotora zezwalającą na przystąpienie do egzaminów 1 stopnia na Psa Edukacyjnego).

 

 

&6

 

 

Sekcja ma prawo używania pieczęci, oznak, logo oraz legitymacji członkowskich. Może mieć swoją stronę internetową i wydawać biuletyn.

Logo Sekcji wysokość składki członkowskiej i składki dla współmałżonka, wzór legitymacji członkowskiej  wybierane są poprzez wszystkich członków Sekcji obecnych na zebraniu założycielskim Sekcji w drodze głosowania zwykłego.

 

&7

 

 

 

1.  Celem powstania Sekcji Psów jest :

a) propagowanie psów specjalnych, pracujących dla dobra człowieka jako dogoterapeuci/ kynoterapeuci, szeroko pojęta edukacja, dogo/kynoterapia oraz praca psów specjalnych terapeutycznych

b)stworzenie bazy przewodników psów specjalnych.

c)  stworzenie bazy danych psów pracujących: edukacyjnych, terapeutycznych i specjalistycznych

d) wydawanie dokumentów potwierdzających zakończone szkolenie przewodnika i psa specjalnego.

e)   nadzór nad szkoleniem i specjalizacją przewodników i psów.

f)współpraca z organizacjami zagranicznymi i krajowymi,  które zajmują się podobnymi zadaniami oraz pracą związaną z promocją psów specjalnych

g) organizowanie wykładów dla hodowców, kadry nauczycielskiej, rad pedagogicznych oraz zarządów placówek edukacyjnych i opiekuńczych a także innych klubów kynologicznych

h) organizowanie pokazów związanych z pracą przewodników oraz psów specjalnych Sekcji

 

           

&8

 

 

Sekcja ma prawo przetwarzania danych osobowych członków i wykorzystywania powierzonych mu danych hodowlanych wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do funkcjonowania Sekcji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883

 

&9

 

 

Działalność Sekcji jest finansowana ze składek członkowskich członków Sekcji oraz darowizn sponsorskich, darowizn prywatnych, jak i innych wpływów podczas swojej działalności

 

 

&10

 

 

Wszytkie dokumenty zewnętrzne potwierdzające zdane egzaminy przewodników oraz ich psów zawsze muszą zostać poddane weryfikacji, przewodnik oraz pies musi zdać wewnętrzny egzamin kwalifikacyjny.

 

&11

 

Każdy z przewodników otrzyma legitymację przewodnika wydaną jednorazowo i bezterminowo.

Każdy pies specjalny otrzyma zezwolenie do pracy które trzeba będzie potwierdzać rokrocznie egzaminem kwalifikacyjnym pozwalającym na dalszą pracę.

Każdy pies specjalny musi być oznakowany odpowiednią kamizelką z naszywką PIES TERAPEUTA, pies który jest w trakcie szkolenia, przygotowania do egzaminów musi być oznakowany odpowiednią kamizelką z naszywką UCZĘ SIĘ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Z.G. PKK z dnia  28.09.2018

 i wchodzi w życie w dniu jego zatwierdzenia

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now